piątek, 1 kwietnia 2016

List Pasterski - „Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”List pasterski Jego Świątobliwości Światosława do duchowieństwa i wszystkich wiernych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

„Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”

Drodzy w Chrystusie!

Wstęp

Pan nasz Jezus Chrystus przed swoim wniebowstąpieniem zwrócił się do swoich uczniów: „Idźcie, więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”. (Mt 28, 18-20)[1]. To Chrystusowe wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny stosuje się nie tylko pierwszych uczniów Chrystusa – apostołów, ale zobowiązuje cały Kościół w każdym czasie, aż do końca świata. Ukraiński Kościół Greckokatolicki wypełniając polecenie Boskiego Zbawiciela, pięć lat temu ustami biskupów Świętego Synodu określił cel swojej służby: „Świętość ludu Bożego będącego w jedności”. Świętość to Dar Boży, powołanie każdego chrześcijanina. „Jest wolą Boga, abyście byli święci”, przypomina św. Paweł w Liście do Tesaloniczan (1 Tes 4, 2-3).


Miejscem, gdzie rodzi się, wzrasta i dojrzewa chrześcijańska świętość, jest parafia. Dlatego Synod Biskupów UKGK 2011 roku, pragnąc duchowego odrodzenia całego naszego Kościoła, zwrócił szczególną na parafię – fundamentalną część ludu Bożego, która pod przewodnictwem biskupa jak swego ojca i nauczyciela wiary, podąża do świętości. Program, który zatwierdził Święty Synod, nosi nazwę „Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”. Zadaniem tego duszpasterskiego planu jest pomóc wszystkim wiernym naszego Kościoła nauczyć się żyć tak, „aby podobali się Bogu” (1 Tes 4, 1), aby w taki sposób wzrastać w świętości i w jedności w Jezusie Chrystusie.

Chciałbym zastanowić się na poszczególnymi elementami żywej parafii w tym Liście Pasterskim.

Słowo Boże

„Niech zamieszka w was bogactwo nauki Chrystusa: pouczajcie z całą mądrością i napominajcie się wzajemnie”, - upomina nas św. Paweł w Liście do kolosan (Kol 3, 16). Przez Słowo Boże poznajemy Chrystusa, spotykamy się z Nim i wchodzimy z Nim w żywą relację. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” mówił św. Hieronim. Chcemy, aby w naszych parafiach naśladowano pierwszych chrześcijan, aby Słowo Boże stawało się fundamentem naszego kościelnego, parafialnego, rodzinnego, społecznego i osobistego życia. Gorąco zachęcam duszpasterzy do rzetelnego przygotowywania homilii na podstawie głoszonego Słowa Bożego, tak aby to Słowo stawało się „żywym i budzącym do działania” w życiu waszych parafian, było zdolne karmić ich, dawać im odpowiedzi na aktualne problemy oraz napełniało siłą do służby. Słowo Boże ma przynosić widoczne płody w naszym codziennym życiu, bo tylko ci, którzy to Słowo zachowują, to znaczy wykonują, będą nazwani błogosławionymi w Panu (por Łk 11, 28). W naszych parafiach nie powinno być ani jednej rodziny, w której by zabrakło Biblii. Wzywam wszystkich wiernych do codziennej lektury Pisma Świętego, najlepiej  poprzez udział w parafialnych kręgach biblijnych oraz przez modlitewne czytanie w domach. Jeszcze jedną niezbędną książką do naszego duchowego wzrostu musi stać się niedawno zaprezentowany Katechizm UKGK „Chrystus – nasza Pascha”,  jako podręcznik wiary dla wszystkich wiernych naszego Kościoła – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Metropolita Andrzej (Szeptycki) nazwał Katechizm fundamentem życia chrześcijańskiego.

Pragnę tu podkreślić, że każdy wierzący ma obowiązek przy każdej okazji zagłębiać się w prawdy świętej wiary przez całe swoje życie, a duchowni nie maja prawa unikać obowiązku nauczania wiary swoich wiernych nie tylko w czasie homilii, ale także służbie katechetycznej. Gdy mówimy o katechizacji, to w naszym rozumieniu jest to nieustanny proces zagłębiania się w tajemnicę Kościoła, który nie dotyczy jedynie dzieci przygotowujących się do przyjęcia Sakramentów Świętych. Ciągła i nieustanna katechizacja dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych – jest koniecznym warunkiem żywej parafii. Na koniec chciałbym podkreślić, że tak samo jak Pismo Święte, Katechizm naszego Kościoła ma stać podstawową książką dla każdego wiernego naszych wspólnot, ponieważ jest bardzo cenną pomocą dla prawidłowego rozumienia i czytania Słowa Bożego.

Sakramenty Święte i modlitwa

Słowo Boże jest fundamentem życia chrześcijańskiego, a jego źródłem i jednocześnie szczytem jest Najświętsza Eucharystia. Zgromadzona na Boskiej Liturgii[2] wspólnota parafialna łączy się ze swym niewidzialnym Panem – Chrystusem oraz ze wszystkimi świętymi i aniołami, w taki sposób tworząc pełne tajemnicze zjednoczenie nieba i ziemi, życia doczesnego i wieczności. Boska Liturgia, którą zgodnie z prawem wyświęcony kapłan służy w jedności i w imieniu swego biskupa, jest także czasem budowania Kościoła – Ciała Chrystusa, którego Głową jest sam Chrystus. Nie ma cenniejszego momentu w naszym ziemskim życiu jak Boska Liturgia. Dlatego święta niedziela, dzień Pański, ma być szanowany przez każdego chrześcijanina, a udział w Liturgii Świętej powinien być traktowany nie jako obowiązek, który musimy wykonać z nakazu Kościoła, ale jako przyjęcie daru od samego Pana, który pragnie spotkać się z nami, aby napełnić nas swoją łaską i miłością. „Nie możemy żyć bez niedzieli!” – stwierdzali chrześcijanie pierwszych stuleci i prędzej szli na śmierć męczeńską, niż zgadzali się na pracę w niedzielę pod naciskiem pogan. To hasło musimy zrobić swoim i my, chrześcijanie XXI wieku oraz z silnie chronić świętość i nietykalność dnia Pańskiego.

Członkowie żywej parafii biorą żywy udział w Sakramentach Świętych, regularnie, jeśli jest to możliwe to każdego dnia, zbierają się na Nabożeństwach, aby wychwalać Ojca Niebieskiego, aby często przystępować do sakramentu Pokuty i Pojednania oraz przestępować do Komunii Świętej. W żywej parafii przykościelne organizacje łączą swoją działalność z modlitwą, czerpiąc z niej siłę i natchnienie. Nie mniej ważną jest także nasza prywatna modlitwa – osobista i rodzinna, która jest przedłużeniem liturgicznej modlitwy kościoła. Nasze parafie, a w nich nasze rodziny, mają na nowo stać się szkołami modlitwy dla wszystkich wiernych.

Służba bliźniemu

Jeszcze jednym ważnym elementem, który wyraża wewnętrzną naturę Kościoła oraz ujawnia, na ile jest żywa ta czy inna parafia, jest diakonia, albo służba miłości czy „działalność charytatywna”. Ta służba bliźniemu wypływa z naszego zakorzenienia w Chrystusie. Aktywna miłość wobec bliźniego jest powołaniem i zadaniem każdego chrześcijanina bez wyjątku. Tylko wiara, czynna miłość prowadzą do zbawienia (por. Gal. 5, 6). Natomiast wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2, 26). „Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie” (Mt 25, 40) – mówi Pan Jezus.

Spójrzmy wokół siebie - ile w świecie jest nieszczęścia i biedy, samotności i smutku, bólu i cierpienia! Te wszystkie przykre zjawiska naszego ziemskiego życia są dla nas zaproszeniem do aktywnej miłości, która jest przejawem żywej wiary. Pan chce otworzyć nasze oczy na biedę świata, abyśmy nauczyli się prawdziwie kochać i okazywać naszym bliźnim miłość Bożą – poprzez zainteresowanie się nimi, serdeczne współczucie, wsparcie, słowo pociechy i dobrej rady, a w szczególności, poprzez uczynki miłosierdzia. Tylko wtedy będziemy godnie nazywać siebie żywymi chrześcijanami, a nasze parafie staną się miejscem gdzie roztacza się opieka nad sierotą, wstawia się za wdową, pomaga ubogim i współuczestniczą w cierpieniu z chorym. W taki sposób objawimy światu matczyne oblicze Kościoła oraz staniemy się żywym znakiem obecności Boga pośród ludzi, zgodnie ze słowami św. Augustyna: „Jeżeli widzisz miłość, widzisz Najświętszą Trójcę.”

Przewodnictwo

Parafia – to wspólnota wiernych, którzy pod przewodnictwem biskupa wraz z duszpasterzami wypełniają swoje powołanie do łączenia z Bogiem-Ojcem przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Pan Jezus nieustannie działa w naszych wspólnotach przez Ducha Świętego, posyłając Jego dary do rozbudowy oraz wzrastania swego Ciała. Święty Paweł naucza o tym w następujący sposób: „On [Chrystus] także ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów pasterzy i nauczycieli, aby przygotowali świętych do pełnienia posługi budowania Ciała Chrystusa, aż wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, doskonałe człowieczeństwo, miarę wielkości według pełni Chrystusa” (Ef 4, 11 – 13). Przewodnictwo Kościelne we wspólnocie parafialnej dokonuje się pod przewodnictwem biskupa jako głowy i ojca. A każda parafia ma byś zorganizowana jako wspólnota, w której pod opieką swojego proboszcza i we współpracy z nim każdy służy bliźniemu tym darem, który otrzymał od Pana.

Otóż, kościelne przewodnictwo nie jest tylko wykonaniem pewnego urzędu administracyjnego, ale przede wszystkim – służbą Bogu i bliźniemu. W praktyce oznacza to, że w żywej parafii musi aktywnie działać rada parafialna i duszpasterska. Oprócz tego kapłan w parafii powinien mieć dobrze uformowanych i dojrzałych współpracowników, którzy będą mu pomagać w prowadzeniu szkół katechetycznych, bractw kościelnych, domów opieki, organizacji młodzieżowych i grup modlitewnych. Jednym z najważniejszych obowiązków przewodniczenia we wspólnocie parafialnej jest rozpoznawanie woli Bożej i poszukiwanie najlepszych sposobów wcielania jej w życie.

Troszczenie się i służba dla jedności

Dzieje świętych apostołów pokazują głęboką jedność, jaka istniała we wspólnocie pierwszych uczniów Chrystusowych: „Wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę. Nikt z nich nie uważał za swoje tego, co posiadał, ale wszystko było wspólne” (Dz 4, 32). Ten stan duchowy pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty można wyrazić słowem „komunia/kojnonija”, które wskazuje na jedność, zgodę i wspólne życie. Być Kościołem – to znaczy trwać w komunii Ducha Świętego, w łasce Pana Jezusa i w miłości Boga-Ojca. Jedność Kościoła jest dzięki temu ikoną jedności Trójcy Świętej. Ta jedność objawia się na różnych płaszczyznach: na płaszczyźnie Kościoła Powszechnego i Kościoła sui iuris[3], diecezji oraz poszczególnej parafii. Zdarza się, że przez naszą słabość i grzeszność nie odzwierciedlamy tej jedności. Będąc tego świadomi, musimy ją cenić oraz troszczyć się o nią, zachowując pełną jedność z następcą apostoła Piotra – Ojcem Świętym, z hierarchią naszego Kościoła, z biskupem miejsca oraz duszpasterzami, którzy działają w ich imieniu.

Parafia jest wspólnotą wspólnot. W niej istnieją różne grupy modlitewne, bractwa oraz organizacje młodzieżowe. One wszystkie są powołane do wzmacniania jedności i miłości między wiernymi wspólnoty parafialnej. Wspierając siebie nawzajem modlitwą, wymieniając się Bożymi darami oraz współpracując w duchu Chrystusowej służby, będziemy w stanie wcielać w życie program synodalny „Świętość zjednoczonego ludu Bożego”.

Nie możemy być obojętni wobec faktu, że dzieci Włodzimierzowego Chrztu są dzisiaj podzielone i wyobcowane wobec siebie. Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy modlił się do Ojca Niebieskiego za swoich uczniów, „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21). W świetle tych Chrystusowych słów pragnę dzisiaj was wszystkich poprosić: módlmy się za jedność Kościoła, módlmy się za pojednanie wszystkich Kościołów kijowskiej tradycji, a w szczególności, w duchu miłości Chrystusowej starajmy się unikać jakichkolwiek wyrażeń czy działań, które mogłyby zadać ból naszym braciom i siostrom w Chrystusie czy obrazić ich. Chociaż czasami my sami stajemy się obiektem nadużyć i ucisków, nie poddawajmy się pokusie odpowiadania złem za zło. Dla nas niech stanie się testamentem modlitwa Chrystusa za swoich prześladowców oraz nauczanie apostoła narodów: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem” (Rz 12, 21).

Duch misyjny wspólnoty parafialnej

Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem dla świata” (Mt 5, 13 -14), - i tym samym zachęca nas do wychodzenia poza granice naszej wspólnoty kościelnej, aby nieść Chrystusowa naukę w świat, aby przemieniać świat Chrystusowym Duchem. Wspólnota odnowiona dzięki Duchowi Świętemu swoim istnieniem staje się żywym przepowiadaniem Chrystusa, który jest w niej obecny. W tym miejscu należy wspomnieć ulubione stwierdzenie błogosławionego Jana XXIII, że „parafia jest jak studnia w środku wsi, do której przychodzą wszyscy aby zgasić pragnienie”. Pragniemy, aby nasze parafie stawały się takimi duchowymi studniami, aby do nich podążali narody i znajdowały w nich pokrzepienie i siłę, miłość i łaskę, jednym słowem – zbawienie.

Wracając do Pańskiego wezwania, którym rozpoczęliśmy ten nas List Pasterski, zauważmy: Jezus Chrystus naucza nas, że mamy być gotowi do dawania świadectwa o Nim nie tylko swoim życiem, ale i słowem. Nierzadko trafia się dzisiaj, że chrześcijanie wstydzą się wyznawać swoją wiarę, ukrywają ją w milczeniu i pasywności w sytuacjach, gdzie trzeba odważnie bronić Kościoła Chrystusowego i stanąć w obronie praw i godności człowieka. Nasze inicjatywy duszpasterskie, katechizacja, Nabożeństwa, czytanie Słowa Bożego itp. mają uczynić nas wytrwałymi i niezachwianymi w wierze, a także zawsze gotowymi „odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia naszej nadziei” (por. 1 P 3, 15).


Ze szczególnym uznaniem i podziękowaniem chciałbym wspomnieć tych kapłanów i Bogu poświęcone osoby, którzy kierując się duchem misyjnym, niosą duchową opiekę naszym wiernym poza granicami ojczystej ziemi, w tym emigrantom, jak również tym, którzy przepowiadają Słowo Boże więźniom, wojskowym i tym wszystkim, którzy jeszcze nie poznali i nie spotkali Chrystusa. Cały Kościół powinien podtrzymywać ich oraz modlić się o siłę Ducha dla głosicieli w tej ważnej służbie.

Drodzy w Chrystusie! Słuchając czy czytając te zdania, niejeden z was, być może pomyślał - kto może wypełniać te tak ważne i potrzebne zadania? Kto powinien zadbać o to, aby nasze parafie były naprawdę żywe? Może biskup? Może nasz proboszcz wraz z innymi duszpasterzami? Może jeszcze trochę katecheci i Bogu poświęcone osoby, jeżeli ich dom zakonny znajduje się na terytorium parafii? Odpowiedź na tę pytania jest prosta: za ożywienie parafii ponosi odpowiedzialność każdy z nas. Przykazania Chrystusa stosują się wszystkich wiernych bez wyjątku. My wszyscy tworzymy Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół. Dlatego wszyscy mamy być „żywymi kamieniami” w budowaniu naszej parafii, która jest wcieleniem całego Kościoła w naszej miejscowości.

Dlatego wzywam was wszystkich: otwórzcie drzwi swoich dusz i domów Chrystusowi, pozwólcie przemienić się Jego Duchowi Świętemu, oczyścić się i pokrzepić Bożą miłością! Zapraszam wszystkich – wiernych, Bogu poświęcone osoby i duchowieństwo – do odnowienia naszego życia kościelnego na ojczystej ziemi i emigracji. Wzmocnieni łaską Bożą i zaufaniem do Jego Świętej Opatrzności, która przez wieki prowadzi nasz Kościół, bierzmy się do pracy.

Polecając was wszystkich, drodzy w Chrystusie, macierzyńskiej opiece Przenajświętszej Bogarodzicy. Ona, nasza Niebiańska Matka, niech nas prowadzi do swego Boskiego Syna! Niech modlą się za nas zastępy świętych ziemi ukraińskiej, a w szczególności błogosławieni nowi męczennicy minionego stulecia. Oni za cenę cierpienia, a często i za największą ofiarę własnego życia, tworzyli nasz podziemny Kościół autentycznie żywym i życiodajnym. Ich przykład oraz ich wstawiennictwo niech będą dla nas znakiem nadziei i gwarancją Pańskiego błogosławieństwa w naszej pracy.


Błogosławieństwo Pańskie niech będzie z Wami!

+ ŚWIĘTOSŁAW

Dano w Kijowie
przy Patriarszym Soborze Zmartwychwstania Pańskiego
2 grudnia 2011 roku Bożego

Tłu.: ks. mgr Paweł Wojciech Potoczny
Red: mgr Grzegorz Andrzej Stech


[1] Wszystkie fragmenty Pisma Świętego podawane za tekstem Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Edycja Świętego Pawła 2009.
[2] W terminologii Kościoła Rzymsko-Katolickiego Msza Święta.
[3] Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich podaje następującą definicje dla Kościołów sui iuris, Kan. 27. Wspólnota chrześcijan powiązana hierarchią według prawa, którą jako sui iuris wyraźnie lub milcząco uznała najwyższa władza Kościoła, w tym Kodeksie jest nazywana Kościołem sui iuris. Zob. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, tł. Adamowicz L., Dyjakowska M., Lublin 2002, s. 79

Brak komentarzy: